2022 Yılı Hizmet Tarifesi

31 Aralık 2021

2022 YILI HİZMET TARİFESİ

 
A- GENEL ESASLAR
 
1. Tarife; Gümrük ve Tasfiye İşletme Müdürlüklerine ait depolama yerlerindeki her türlü ardiye, terminal ve diğer hizmetlerin gümrük idarelerince yerine getirilmesi halinde alınacak ücretleri kapsar.
 
2. Tanımlar;
Tarifede geçen;
a) Ardiye hizmetleri: Gümrük idaresine ait depolama yerlerindeki eşyanın muhafaza hizmetlerini,
b) Terminal ve diğer hizmetler: Gümrük idaresine ait çalışma sahalarında verilen giriş-çıkış, yükleme, boşaltma, nakletme, bekleme, elleçleme, tartım ve benzeri hizmetleri,
c) Eşya türlerinden;
1-Genel kargo: Sınıflandırılamayan dökme, dondurulmuş, özel tertip, tedbir ve tesis gerektiren eşya, konteyner, taşıtlar, değerli maddelerden yapılmış eşya ile antika, müze ve sanat eşyası, engellilere mahsus motorlu ve/veya akülü araçlar ile motorlu bisikletler dışında kalan eşyayı,
2-Dökme eşya: Levha, kangal, profil, kütük, firkete, her türlü boru, rulo sac ve pik gibi ambalaj olarak sayılabilen veya ambalajlanmış eşya dışında kalan; maden cevheri, mineraller, hurda demir, kömür, hububat, hayvan yemi, küspe, çimento, klinker, ponza, suni gübre, mıcır gibi ambalajlanmamış ve genellikle yükleme ve boşaltması mekanik vasıta ve tesis gerektiren her nevi gaz, sıvı ve katı maddeleri,
3-Özel tertip, tedbir ve tesis gerektiren eşya: Gümrük Yönetmeliği ekinde yer alan Özel Tertip/Düzenek ve Yapı Gerektiren Eşya Listesinde GTİP numaraları belirtilen eşyayı,
4-Yolcu eşyası: Herhangi bir amaçla yabancı bir ülkeden Türkiye'ye gelen yabancı memlekette oturan Türkler ile yabancılar ve herhangi bir amaçla gittikleri yabancı ülkelerden kesin veya geçici olarak dönen, Türkiye'de oturan Türkler ve yabancılar ile Türkiye'den aynı amaçlarla ve aynı yollarla yurt dışına giden Türk ve yabancıların getirip/götürdükleri veya sonradan getirilen/götürülen vergiden muaf zati eşya ile vergiye tabi ancak ticari nitelik ve miktarda bulunmadığına gümrükçe karar verilen her çeşit eşya ile taşıtları,
5-Kaçak eşya: Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre elkonulan eşya veya alıkonulan aracı,
6-Hacizli eşya: Gümrük Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, resim, harç, zam ve cezalar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gümrük müdürlüklerince haczedilen menkul malları,
7-Değerli maddeler ve bunlardan yapılmış eşya ile antika, müze ve sanat eşyası: Altın, gümüş ve platin gibi kıymetli madenlerden yapılmış her türlü eşya ile mücevherat, antika, müze ve sanat eşyasını,
8-Taşıtlar: Motorlu bisiklet, bisiklet ve engellilere mahsus araçlar hariç 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tanımlanan taşıtlar ile hava ve deniz taşıtlarını,
ç) Gün: Bir takvim günü olup, gün kesirleri tam günü,
d) Tarife: Hizmet Tarifesini,
ifade eder.
 
3. Tarife Ölçüleri ve Miktarın Tayini
Eşya miktarının tayininde, ilgili belgesinde kayıtlı ağırlığı, hacmi veya adedi esas olmakla birlikte, eşya teslim alınırken belgelerindeki miktarda şüpheye düşülmesi veya tartım sonucunda eksiklik veya fazlalık tespit edilmesi halinde gümrük idaresince yapılan ölçüm esas alınır. Gümrük idaresi, özel tertip ve tesis gerektiren eşyanın sınıflarının belirlenmesine yardımcı olacak her türlü belgeyi eşya sahibinden, temsilcisinden veya taşıyıcısından isteyebilir.
 
4. Sorumluluk
Taşıyıcı veya acenteler ile eşya sahipleri, temsilcileri veya adlarına hareket edenler, yürürlükteki mevzuat ve Tarifede belirtilen usul ve esaslara uyulmamasından veya kusurlu hareketlerinden doğacak her türlü zarardan sorumludur. Gümrük idaresi, eşyanın özelliğinden kaynaklanan yanma, patlama, parlama, harap olma, sızma, akma, kokma, kuruma, bozulma gibi durumlar ile firelerden sorumlu değildir. Ayrıca mevcut hali ile boşaltılması veya yüklenmesi mümkün olmayan ve sahiplerince gerekli tedbir alınmayan eşyanın yükleme ve boşaltılmasında meydana gelecek zararlardan da gümrük idaresi sorumlu değildir.
 
5. Ücretler
a) Tarifenin ücret birimi Türk Lirasıdır. Tarifede yer alan hizmetler ile Tarifeye bağlanmayan hizmetler karşılığı alınan ücretlere Katma Değer Vergisi dahil değildir.
b) Tarifede yer alan hizmetlerin ücret tahakkukuna esas ölçüler, ilgili hizmet tablolarında gösterilmiştir.
 
B. ÜCRETLENDİRME ESASLARI
 
1. Geçici depolama yerleri veya antrepolarda, taşıyıcı, acente, eşya sahipleri, temsilcileri veya bunların adlarına hareket edenler tarafından talep edilen hizmetlerin karşılığı alınacak ücretlerin tamamının, eşyanın depolama yerlerinden çekilmesine başlanmadan önce ödenmesi zorunludur. Değeri verilecek hizmet ücretlerini karşılamayacak eşya ile çabuk bozulacak eşya için ardiye ücreti en az yirmi günlük, diğer ücretler için % 10 fazlasıyla depozito olarak alınır. Belirlenen miktar ilgililerce depozito olarak ödenmedikçe eşya depolama yerlerine alınmaz. Depozito, hizmetin bitim tarihinde hesaplanan toplam ücretten mahsup edilerek eksik kalan kısım tahsil, fazlalık ise iade edilir.
2. Kamu kurum ve kuruluşları ile hükümetler arası ikili anlaşmaları bulunan kuruluşların hizmet talebi, yazılı iş isteği üzerine yerine getirilir ve buna ait ücretler verilen süre içinde tahsil edilir.
3. Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin 1, 2, 3 üncü fıkralarında sayılan kuruluşlar ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına ait eşya ve kuruluş kanunlarında veya özel kanunlarda ardiye ücretinden muaf oldukları açıkça belirtilen kuruluşlara ait eşya ile karşılıklı olmak şartıyla ve Dışişleri Bakanlığının belirleyeceği limiti aşmayan diplomatik kurye torbalarına muafiyet uygulanır.
4. Deprem, yangın ve sel gibi tabii afetler ile harp ve göç gibi olağanüstü hallerde eşya itibariyle veya kişi, kurum ve kuruluşlar yönünden muafiyet uygulamaya Bakanlık yetkilidir. Ayrıca, Bakanlıkça genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini ilgilendiren eşya için on güne kadar muafiyet belirlenebilir. Belirtilen günde çekilmeyen eşya için eşyanın geliş tarihinden itibaren ilgili tablo uygulanır.
5. Mülkiyeti Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait olan ve herhangi bir kira bedeli ödenmeyen geçici depolama yeri ve antrepolarda bu Genel Müdürlük ihtiyaçları için ithal edilen eşyadan ardiye ücreti alınmaz. Perakende satılanlar, bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilenler, imha edilenler veya hurda bedeli üzerinden Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne devredilenlerden terminal ve ardiye ücreti alınmaz.
6. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çıkışlı ve varışlı kargolardan ve Dışişleri Bakanlığının bilgisi dahilinde devletin tanıtımı amacıyla yurtdışındaki faaliyetlerde veya diğer devletlerin ülkemizdeki faaliyetlerinde kullanılacak her türlü kültür ve sanat eserinden yirmi gün süre ile ardiye ücreti alınmaz.
7. Tasfiyelik eşyaların taşındığı veya muhafaza edildiği konteyner ve benzeri kaplardan, gümrük idaresi tarafından yapılan teslim alınmasına ilişkin tebligatı izleyen üçüncü gün mesai bitimine kadar ardiye ücreti alınmaz.
8. Tarifede yer almayan bir hizmetin talep edilmesi ve gümrük idaresince bu talebin yerine getirilmesi halinde ücret, Tarifede yer alan benzer bir hizmet var ise buna kıyasen, yoksa gümrük idaresince piyasa fiyatları da dikkate alınarak tespit edilir. Bu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılan malzemelerin bedeli rayiç bedele göre ayrıca alınır. Ayrıca, eşyanın özelliği veya fiili imkansızlık nedeniyle Tarifede belirtilenden farklı olarak ücretlendirme yapılabilir. Söz konusu işlemler, uygulama birliği açısından Genel Müdürlüğe bildirilir.
9. İnsani Yardım faaliyetlerinde bulunan kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere, faaliyetlerini yerine getirirken gümrük kapılarında yapılan kantar/tartım hizmetleri karşılığı alınan ücretlerden muafiyet uygulamaya Bakanlık yetkilidir.
 
C. UYGULANACAK TARİFE
 
1. Terminal ve Diğer Hizmetler Ücret Tarifesi (Tablo-1)
Tarifenin bu tablosu, gümrük idaresince eşyaya verilen;
a) Terminale alınan eşyanın boşaltılması, geçici depolama yerine, antrepoya veya ambara taşınması ve istifi,
b) Terminale alınmış eşyanın sahip ve taşıyıcılarına teslim edilmek üzere geçici depolama yeri, antrepo veya ambardan alınarak taşınması ve taşıta yüklenmesi,
c) İki taşıtın birbirine yanaşarak eşyanın bir taşıttan diğer taşıta aktarılması ve istifi,
ç) Bir taşıttaki eşyanın taşıttan indirilmeksizin taşıt içinde yerinin değiştirilmesi ve istifi,
d) Eşyanın veya aracın tartılması,
e) Konteynerlerin indirilmesi ve/veya yüklenmesi,
f) Eşya ve/veya ambalajının sağlamlaştırılması ve/veya bakımı,
g) Eşya taşımak üzere aracın sahaya giriş-çıkışı,
ğ) Aracın sahada beklemesi,
hizmetlerini kapsar.
 
 
2. Ardiye Hizmetleri Tarifesi (Tablo-2, 3, 4)
Tarifenin bu tabloları, geçici depolama yeri, antrepo veya ambarlara alınan eşyanın, sahip veya taşıyıcıları tarafından teslim alınmasına, buralardan çıkarılmasına veya tasfiye edilen eşyanın teslim alma süresinin bitimi ile hacizli eşyanın satış tarihini takip eden günden itibaren eşyanın teslim tarihine kadar gümrük idaresinin sorumluluğu altında muhafaza edilmesini kapsar.
a) Ardiye ücreti, karayolu ile gelen eşyada taşıtın terminale girdiği tarihte, havayolu ile gelen eşyada ise eşyanın geçici depolama yeri ve antrepoya konulduğu tarihte başlar ve teslim edildiği tarihte biter. Ayrıca tasfiye edilen eşyanın teslim alma süresinin bitimini ve hacizli eşyanın satış tarihini izleyen gün başlar ve teslim edildiği tarihte biter.
b) Dökme eşya, geçici depolama yeri ve antreponun müsait olması durumunda Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün izni ile bu yerlere alınır. Gümrük idaresince, eşyanın özel bakım ve koruma gibi işlemleri gerektirdiğinin tespit edilmesi ve değerinin uygun olması halinde sahibinin talebi üzerine muhafaza, tesis, tertibat gibi giderler yapılarak sahibinden tahsil edilir.
c) Ardiye ücreti, ibraz edilecek konşimento, CMR, irsaliye ve benzeri resmi belgelerde yazılı miktarın tamamı üzerinden ve eşyanın teslim alındığı veya çıkarıldığı tarihte ilgili tablosuna göre tahakkuk ettirilerek tahsil edilir. Bildirilen tarihte tamamı çekilmeyen ve teslim alınmayan eşyanın geçici depolama yeri ve antrepoda kalan miktarı üzerinden yukarıdaki esasa göre, ayrıca ardiye ücreti alınır. Geçici depolama yeri ve antrepodan geçici olarak çıkan ve geri gelmeyecek olan eşyanın çıkışındaki belge üzerinden ardiye ücreti tahsil edilerek kayıtları kapatılır. İşlemleri tamamlanmış olan eşyanın tamamının veya bir kısmının herhangi bir nedenle bulunamaması veya sahibine teslim edilememesi halinde, eşya sahibi veya temsilcisinin yazılı müracaatı üzerine eşyanın bulunmasını müteakip teslim alınmasına ilişkin tebliğin yapıldığı tarihi takip eden üç gün sonuna kadar tamamı üzerinden ardiye ücreti alınmaz.
ç) Yolcu beraberi eşyaya verilen ardiye hizmetlerine Tablo-4’te yer alan ücretler uygulanır.
 
3. Özellikli Eşya Tarifesi (Tablo-5)
Tarifenin bu tablosu, gümrük idaresinin soğuk hava depolarındaki et ve et mamulleri, kümes hayvanları ve diğerleri, su ürünleri, meyveler, sebzeler, kimyevi madde ve benzeri eşyanın şoklanması, dondurulması, soğuk veya dondurulmuş olarak muhafazası ve depolanması hizmetlerini kapsar.
Belirtilen hizmetlerle ilgili dondurma ve muhafaza dereceleri gümrük idaresinin teklifi olup, taşıyıcı, acente, eşya sahipleri, temsilcileri veya bunların adlarına hareket edenlerin taleplerini ayrıca yazılı olarak bildirmeleri gerekir.
Gümrük idaresince alınan tedbirlere rağmen, şehir elektriğinin kesilmesi, aynı anda otomatik devreye giren jeneratörlerin bozulması veya soğutma sistemi makinelerinde bir arızanın meydana gelmesi hallerinde, muhafazaya alınan eşyanın tehlikeye girmesi söz konusu olursa, gümrük idaresince bildirimde bulunularak eşya sahiplerinin eşyasını yirmidört saat içinde depolardan çekmeleri istenir. Bu süre içinde çekilmeyen eşyanın bozulmasından gümrük idaresi sorumlu değildir.
 
D- DİĞER ESASLAR
 
1. 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan eşya veya alıkonulan araç için alınacak ücretler, bu Kanuna dayanılarak hazırlanan düzenlemelere tabidir.
2. Tasfiye Yönetmeliği kapsamında yer almayan bir eşyanın gümrük idaresine ait ambarlara alınması halinde, bu Tarifenin ilgili tablolarına göre ücret alınır.
3. Gümrük müdürlüklerince Tarife uyarınca verilecek iş ve hizmetler karşılığında alınacak ücretler, görevlendirilecek muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından döner sermaye geliri olarak tahsil edilir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo-1. Terminal ve Diğer Hizmetler Ücret Tablosu                                         

 Tarife Ölçüsü  
Adet Esasına Tabi Eşya  
a) Her bir boş konteynerin indirme veya bindirme ücreti 31
b) Her bir dolu konteynerin indirme veya bindirme ücreti 157
c) Her bir tekerlekli veya paletli aracın indirme veya bindirme ücreti 31
ç) Her bir engelliye mahsus motorlu ve/veya akülü Araçlar ile motorlu bisikletlerin indirme veya bindirme ücreti 2
d) İstek veya görülecek lüzum üzerine eşya veya aracın (Kara Hudut kapıları dahil) tartım ücreti (tartım başına)    46
e) Terminale giriş-çıkış yapan, eşya nakleden taşıtlardan giriş-çıkış ücreti (geçici çıkışlar hariç taşıtın her girişinde) 46
f) Terminale giriş yapan ve eşya nakleden taşıtlar ile eşya sahibinin yazılı talebi üzerine eşyanın yükleme ve boşaltılmasında kullanılmak üzere getirilen vinç ve benzeri araçların terminalde kaldığı gün başına bekleme ücreti (giriş yaptığı gün hariç)  
50
Ağırlık Esasına Tabi Eşya  
g) Her bir genel kargo, dökme eşya, özel tertip, tedbir ve tesis gerektiren eşyanın ton başına boşaltma, yükleme, aktarma veya istif ücreti 22
ğ) Kullanılan takoz, tel, çivi ve benzeri malzemelerin ücretleri rayiç bedele göre ayrıca alınmak üzere ton başına sağlamlaştırma ve bakım hizmetleri ücreti 15
h) Karayoluyla gelen ve ağırlık esasına göre ücretlendirilen eşyada küsuratlar takip eden tona tamamlanarak hesaplanır ve her bir hizmet karşılığı (İhraç eşyası hariç) 168-TL’den az olamaz.
ı) Havayoluyla gelen ve ağırlık esasına göre ücretlendirilen eşyanın kilogramına 0,27-TL ücret alınır ve her bir hizmet karşılığı (İhraç eşyası hariç)168-TL’den az olamaz.
Geçici Depolama Yerinde ağırlık esasına göre ücretlendirilen ihraç eşyasına bu ücretler %50 indirimli, ithal eşyasına ise %100 zamlı olarak uygulanır.
 
Tablo-2. Ardiye Hizmetleri Ücret Tablosu (Karayoluyla)
Tarife Ölçüsü GÜMRÜK REJİMLERİ KAPSAMI EŞYA
Ağırlık Esasına Tabi Eşya TL X Gün X Ton Minimum Ücret
 a) Her bir genel kargo ve dökme eşyada ton başına günlük ardiye ücreti 2,5 168
b) Her bir değerli madde ve bunlardan yapılmış eşya ile antika, müze ve sanat eşyasında ton başına günlük ardiye ücreti 33 259
 c) Her bir depolanması özel tesis ve tertibat gerektiren eşyada ton başına günlük ardiye ücreti 19 259
Adet Esasına Tabi Eşya TL X Gün X Adet  
  ç) Her bir boş konteynerin günlük ardiye ücreti 14  
  d) Her bir dolu konteynerin günlük ardiye ücreti 19  
  e) Açık ve yarı açık alanda muhafaza edilen her bir taşıtın günlük ardiye ücreti 22  
f) Kapalı alanda muhafaza edilen her bir taşıtın günlük ardiye ücreti 34  
g) Engellilere Mahsus Motorlu ve/veya Akülü Araçlar ile Motorlu Bisikletlerin günlük ardiye ücreti 2  
Birim ağırlığı ton olup ağırlık kesirleri tona tamamlanır.
Geçici Depolama Yerinde ağırlık esasına göre ücretlendirilen ihraç eşyasına bu ücretler %50 indirimli olarak uygulanır ve bunlara minimum ücret de uygulanmaz. İthal eşyasına ise bu ücretler %100 zamlı olarak uygulanır.
Tablo-3. Ardiye Hizmetleri Ücret Tablosu (Havayoluyla)  
Tarife Ölçüsü GÜMRÜK REJİMLERİ KAPSAMI EŞYA
Ağırlık Esasına Tabi Eşya TL X Gün X Kg Minimum Ücret
a) Her bir genel kargo, dökme eşya, depolanması özel tertip, tedbir ve tesis gerektiren eşyanın kilogram başına günlük ardiye ücreti 0,45  
168
b) Her bir değerli maddeler ve bunlardan yapılmış eşya ile antika, müze ve sanat eşyasının günlük ardiye ücreti 0,68  
259
Birim ağırlık kilogram olup ağırlık kesirleri kilograma tamamlanır.
İhraç eşyasında bu ücretler %50 indirimli uygulanır ve minimum ücret uygulanmaz.
         
 
Tablo-4. Yolcu Beraberi Eşyanın Ardiye Hizmetleri Ücret Tablosu
Tarife Ölçüsü
a) Değerli madenler ve bunlardan yapılmış eşya ile antika, müze ve sanat eşyasının günlük ardiye ücreti  -İlk 10 gün için 259-TL*
-Sonraki her gün için 6-TL*
b) Ticari faaliyet konusu değerli madenler ve bunlardan yapılmış eşyanın günlük ardiye ücreti -İlk 10 gün her gün için 259-TL*
- Sonraki her gün için 50-TL*
c) 50 kilograma kadar olan yolcu eşyasının günlük ardiye ücreti -İlk 10 gün için 50-TL*
-Sonraki her gün için 6-TL*
ç) 50 kilogramdan fazla olan yolcu eşyasının günlük ardiye ücreti -İlk 10 gün için 102-TL*
-Sonraki her gün için 11-TL*
  Gün X Adet X TL
d) Açık ve yarı açık alanda muhafaza edilen her bir taşıtın günlük ardiye ücreti 22
e) Kapalı alanda muhafaza edilen her bir taşıtın günlük ardiye ücreti 34
f) Engellilere Mahsus Motorlu ve/veya Akülü Araçlar ile Motorlu Bisikletler için günlük ardiye ücreti 5
* Her bir alındı makbuzu için alınacak ücreti ifade eder.
 
 
Tablo-5. Özellikli Eşyanın Muhafaza Hizmetleri Ücret Tablosu
 
Eşyaya -18 C' ile -40 C' de şoklama (dondurulma) yapılırsa, kilogram başına 22- Kuruş alınır.
Eşyanın -12 C' ile -25 C' de donmuş olarak muhafaza edilmesi halinde, kilogram başına muhafaza ücreti günlük 16- Kuruş’tur. 
Eşyanın -6 C' ile +16 C'de soğuk muhafaza edilmesi halinde, kilogram başına muhafaza ücreti günlük 11- Kuruş’tur. 
Tarifedeki ücretler, ardiye ücretine ilave olarak alınır.

 
* 2021 yılı Yeniden Değerleme Oranı (%36,20) dikkate alınarak güncellenmiştir.
 
* 01/01/2022 tarihinden itibaren tarifede yer alan güncellenmiş ücretler uygulanacaktır.